Diensten

Activiteiten van het accountantskantoor

Tot de algemene werkzaamheden van ons kantoor behoren in privéondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten :

 • - alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
 • - zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoud technische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's; dit kan gebeuren zowel in het kader van een privéverzoek of als gevolg van een gerechtelijke beslissing
 • - boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; ongeacht of dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven
 • - de boekhouding van derden organiseren en voeren;
 • - verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
 • - bijstaan van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
 • - vertegenwoordigen van belastingplichtigen;
 • - begeleiding bij het oprichten van een vennootschap;
 • - verlenen van bijstand bij het opstellen van het financieel plan;
 • - afleveren van een attest inzake schenking van aandelen of deelbewijzen ten belope van minimum 10 % van de stemrechten;
 • - opstellen van het verslag over de boekhouding en de jaarrekening van de Fondsen voor bestaanszekerheid;
 • - verifiëren en/of corrigeren van de jaarrekening;
 • - mandaat van commissaris inzake opschorting;
 • - mandaat van vereffenaar;
 • - bepalen van de waarde van een onderneming;
 • - verlenen van een advies over de werkelijke waarde van de aandelen, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen;
 • - verstrekken van advies op verzoek van de rechterlijke instantie in het kader van een fiscale bezwaarprocedure;
 • - schatting van het bedrag van de overnamevergoeding van een notariskantoor ingevolge het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor;
 • - rechter in handelszaken (art. 205 Ger. W.);
 • - toegevoegd curator (art. 27 lid 4 Faillissementswet)

Verder zijn wij als extern accountant bevoegd tot het uitvoeren van volgende bijzondere opdrachten uit te voeren:

 • - vertegenwoordiging van of bijstand aan een vennoot in zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (art. 166-167);
 • - uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen (NV – art. 582);
 • - omzetting van een V.O.F. of een CVOA in een vennootschap met een andere rechtsvorm (art. 777);
 • - omzetting van een Comm.V, een Comm. VA, een NV, een BVBA of een CVBA in een vennootschap met een andere rechtsvorm (art. 774-780);
 • - beperking of opheffing van het voorkeurrecht (NV – art. 596 en 598);
 • - omzetting van een CVOA in een CVBA (art. 436 § 2);
 • - omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk (art. 26ter Wet 27 juni 1921);
 • - fusie van vennootschappen (art. 695 en 708);
 • - splitsing van vennootschappen (art. 731) behoudens unanieme verzaking door de aandeelhouders. Niettemin is steeds een controleverslag m.b.t. de inbreng in natura vereist, hetgeen uitsluitend door een bedrijfsrevisor mag worden opgesteld);
 • - vereffening van vennootschappen (art. 181);
 • - uitkoopbod (Besloten NV – art. 513, § 1-3).

In vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschappen op aandelen, moet:

 • – de controle op de financiële toestand,
 • – de controle op de jaarrekening,
 • – het toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, en dit vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, worden opgedragen aan één of meer commissarissen.

Indien deze vennootschappen voor het laatst afgesloten boekjaar echter voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, worden ze beschouwd als kleine of middelgrote ondernemingen en zijn zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, heeft in die gevallen, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Volgende monopolieopdrachten zijn voorbehouden aan zowel de externe accountants als de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren om geregeld in privéondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, te worden uitgevoerd:

 • 1) nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken, indien dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 • 2) zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsook de analyse volgens boekhoud technische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's, indien dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 • 3) de opdrachten hiervoor vermeld als bijzondere controleopdrachten, met uitzondering evenwel van de opdracht van vertegenwoordiging van de vennoot in zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid.