Nieuws

UBO register

Voor alle in België opgerichte (burgerlijke en handels-) vennootschappen, VZW’s, trusts geldt dat zij informatie moeten verstrekken over hun uiteindelijke begunstigden in het UBO register. UBO staat voor Ultimate Benficial Owner.

1. Wie wordt beschouwd als uiteindelijke begunstigde?
Als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd :
- Natuurlijke personen welke rechtstreeks of onrechtstreeks 25% of meer van de stemrechten of delen bezitten
- Natuurlijke personen welke zeggenschap bezitten of uitoefenen op gelijk welke andere manier
- Natuurlijke personen welke behoren tot hoger leidinggevend personeel in de mate dat geen van de eerste twee categorieën als dusdanig kan worden geïdentificeerd.
2. Welke gegevens dienen te worden opgenomen in het UBO register?
- Naam +voornaam
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Land van verblijf
- Verblijfsadres
- Rijksregisternummer
- Datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde is geworden
- Wettelijke categorie van uiteindelijke begunstigden waartoe hij behoort
- Omvang van stemrecht
3. Wie zorgt voor de informatie?
De zaakvoerders/bestuurders zijn verplicht om de informatie tijdig en correct in het UBO register te publiceren. Ze kunnen hiervoor wel een intern of extern mandaat verlenen. Bij extern mandaat wordt dit verleend aan een derde. Deze zaakvoeder/bestuurder of mandataris zal via de link https://financien.belgium.be/nl/ubo-register kunnen inloggen om de informatie in te voeren. Momenteel wordt nog gewerkt aan een gebruikershandleiding waarin staat hoe dit alles in werking moet gaan.
4. Tegen uiterlijk 31.03.2019 dient alle informatie te zijn bijgewerkt en vervolgens jaarlijks worden bijgewerkt.

Gepost op 18 okt 2018 - 14:29